“Chìa khóa” chấm dứt tranh chấp quỹ bảo trì chung cư kéo dài

Ngày đăng: 16/09/2021

Nội dung

B trưởng B Xây dng Nguyn Thanh Ngh va ký ban hành Ch th s 02/CT-BXD v vic tăng cường công tác qun lý, s dng kinh phí bo trì phn s hu chung nhà chung cư (kinh phí bo trì).

Theo B Xây dng, thi gian qua có nhiu ch đầu tư, ban qun tr nhà chung cư qun lý, s dng kinh phí bo trì không chp hành hoc chp hành nhưng không đầy đủ theo quy định, dn đến tình trng có nhiu tranh chp, đơn thư khiếu ni kéo dài.

Nhiu khu chung cư người dân phn ng quyết lit vi ch đầu tư, căng băng rôn ti các nhà chung cư, các cơ quan qun lý nhà nước và các cp chính quyn đã gây mt m quan đô th, to ra dư lun xu, làm nh hưởng đến an ninh trt t địa phương.

Do đó, nhm chn chnh và gii quyết tình trng trên, B Xây dng đề ngh UBND các tnh, TP trc thuc Trung ương thc hin quyn và trách nhim theo quy định Ngh định 99 năm 2015 ca Chính ph quy định chi tiết và hướng dn thi hành mt s điu ca Lut Nhà .

Đồng thi, ch đạo các cơ quan chc năng phi hp cơ quan công an trên địa bàn để x lý đối vi các trường hp có du hiu vi phm hình s trong qun lý, s dng kinh phí bo trì theo quy định. Kiên quyết ch đạo cưỡng chế và x lý nghiêm ch đầu tư không bàn giao kinh phí bo trì cho ban qun tr theo quy định.

Đối vi ch đầu tư, qun lý và bàn giao kinh phí bo trì theo quy định ca Lut Nhà , Ngh định 20/2021 ca Chính ph, Thông tư 02/2016 và Thông tư 09/2019 ca B Xây dng.

C th, có trách nhim m mt tài khon thanh toán ti mt t chc tín dng để gi có k hn đối vi mi mt d án đầu tư xây dng nhà có nhà chung cư để nhn kinh phí bo trì do người mua, thuê mua nhà , phn din tích khác và ch đầu tư np theo quy định; sau khi m tài khon, ch đầu tư phi có văn bn thông báo cho S Xây dng nơi có d án biết v tên tài khon, s tài khon đã m, tên t chc tín dng nơi m tài khon và k hn gi tin; khi ban qun tr thành lp thì bàn giao ngay kinh phí bo trì cho ban qun tr theo quy định

Đồng thi, ch đầu tư có trách nhim t chc hi ngh nhà chung cư ln đầu theo quy định ti Thông tư 02/2016. Trường hp t chc không thành công thì trong thi hn 7 ngày làm vic k t ngày t chc hp hi ngh được ghi trong thông báo mi hp ch đầu tư có văn bn đề ngh UBND cp xã nơi có nhà chung cư để t chc hi ngh nhà chung cư ln đầu theo quy định Thông tư 06/2019 ca B Xây dng.

Bàn giao đầy đủ, đúng thi hn h sơ nhà chung cư và thng nht vi ban qun tr nhà chung cư lp biên bn quyết toàn s liu kinh phí bo trì theo quy định.

Đối vi Ban qun tr nhà chung cư, qun lý kinh phí bo trì theo quy định; s dng kinh phí bo trì phi đảm bo đúng mc đích, công khai, minh bch theo đúng quy định ca Thông tư 02/2016 ca B Xây dng

B Xây dng cũng giao Thanh tra B qua công tác thanh tra tng hp các bt cp ca chính sách, pháp lut v nhà trong công tác qun lý, s dng quỹ bảo trì để kiến ngh vi lãnh đạo B sa đổi, b sung theo thm quyn. Khi phát hin t chc, cá nhân có du hiu ti phm v qun lý, s dng kinh phí bo trì thì chuyn cơ quan điu tra theo quy định

CAO NGUYÊN

Chia sẽ (FB, Zalo)

Tin tức nhiều người xem

Tin tức liên quan

Nội dung
Phản hồi - Góp ý
Đăng ký dịch vụ